Pogoji uporabe

PRAVNA OBVESTILA


1. Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletne aplikacije. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike. Ob vstopu na spletno stran je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.


2. Pomen izrazov

Izraz "spletna aplikacija" pomeni izraz za spletno aplikacijo dosegljivo na erazpisi.obcinaljutomer.si, ter druge morebitne podstrani. Pojem "lastnik" in "upravljalec" ali "upravljalec osebnih podatkov" v splošnih pogojih pomeni javno ustanovo Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer. Pojem "obiskovalec" se nanaša na osebo, ki obišče spletno mesto, ni pa nujno registriran uporabnik spletne aplikacije. "Uporabnik" je pojem, ki se nanaša na osebo, ki se je za uporabo spletne aplikacije registrirala in je pridobila uporabniško im in geslo.


3. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletne aplikacije obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.


4. Registracija uporabnika

Obiskovalec se lahko registrira kot uporabnik spletne aplikacije tako, da izpolni registrski obrazec in si ustvari lasten profil. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe spletne aplikacije ter storitev, ki jih ta nudi.
Ob registraciji mora uporabnik upravljalcu posredovati najmanj naslednje obvezne podatke: ime, priimek, davčno številko, geslo in elektronski naslov. Registracija za uporabo spletne aplikacije je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov, ne bo mogel uspešno dokončati prijave in njegova prijava v spletno aplikacijo ne bo izvedena. Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime (davčna številka) in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik spletno aplikacijo uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom (davčno številko) in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji. Če je uporabnik v spletni aplikacije neaktiven (ne uporablja spletišča) več kot 14 dni od dneva registracije, uporabniku avtomatsko preneha registracija. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke uporabnika, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe storitev, namenjenih registriranim uporabnikom.


5. Točnost podatkov

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.


6. Varstvo osebnih podatkov

6.1 Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v profil ali ob prijavi v spletno aplikacijo, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob oddaji vlog, in s strinjanjem s splošnimi pogoji oddaje vlog, ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.
6.2 V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletne aplikacije se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji v profil na spletišču s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Strinjam se s pogoji uporabe« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.
6.3 Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: ime, priimek, naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, kraj, telefonsko številko, št. transakcijskega računa. Ker uporabnik razpolaga tudi z drugimi podatki, katerih vnos ni zahtevan, si upravljalec pridržuje pravico uporabe in obdelave tudi takšnih podatkov.
6.4 Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene obdelave vlog oddanih na razpise.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, vrenotenje oddanih podatkov, obveščanje o novostih, pošiljanje sporočil katerih ustvarjalec je Občina Ljutomer.
6.5 Šteje se, da uporabnik na spletni strani ob registraciji v profil, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Strinjam se s pogoji uporabe« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki prejšnji splošnih pogojev.
6.6 Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007) in GDPR. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker lahko obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni aplikaciji.
6.7 Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.
6.8 Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov Občine Ljutomer.


7. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.


9. Avtorske pravice

Spletna aplikacija je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je podjetje INSO informacijske rešitve, Janja Sobočan s.p., in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z grafičnimi elementi, kot tudi z drugimi elementi izvorne kode.


10. Sprememba splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča.(ver. 1.0, sprejeta dne 06.03.2017)